HORA DE LER

HORA DE LER NO IES ANTÓN ALONSO RÍOS- A quen implica

A todo o profesorado e alumnado da ESO. Por lei, non afecta ao Bacharelato, Ciclos Formativos e PCPI, anque poden decidir voluntariamente sumarse a esta actividade.

- Cando se fai

É unha hora semanal, simultánea para todo o alumnado e profesorado da ESO, cambiando cada semana á hora de clase seguinte para que non lle coincida sempre ao mesmo profesor/a coa mesma asignatura e mesmo grupo: así se garante a participación de todos e todas.
Hai calendarios nas aulas e cortizas do centro, para planificar con antelación os exames e demais actividades que poidan interferir.
Debe ser simultánea para toda a ESO, polo tanto cando un día non se poida realizar a hora de lectura (porque hai unha saída, un día festivo, etc.) esta non se recuperará noutro momento. Se toca Hora de Ler un mércores a primeira hora e ese mércores é festivo, á semana seguinte non tocará a primeira hora, senón a segunda, exactamente igual que se se tivese realizado. Isto é así para que as actividades extraescolares, exames, días festivos, etc. afecten o menos posible á organización e non haxa diferentes interpretacións de que día toca cando se trate de planificar actividades moi a longo prazo: sabendo que día se comezou é fácil calcular que día caerá dentro de dous meses ou de catro, só hai que seguir o cómputo de horas e semanas con independencia de que sexan festivos ou lectivos.

- Como se fai

Non se leva ao alumnado á Biblioteca: a lectura realízase co profesor ou profesora con quen se tiña clase, e na mesma aula ou espazo onde se tiña clase.
Durante esa hora alumnado e profesorado lerán, de maneira individual e silenciosa, o que queiran, libremente. A actividade non é avaliabel. Cada un traerá o que vaia ler: libros, revistas, prensa... dentro do adecuado a unha aula dun centro educativo.
Nas aulas de referencia da ESO haberá unha caixa con libros da biblioteca para que, se algún alumno/a non ten ningún libro, poida coller un e así non dificultar o normal desenvolvemento da sesión. É importante entender isto: as caixas son o último recurso de quen non trouxo ningún libro, pero o desexábel é que cada quen traia o seu material. Se algún alumno/a non trouxo nada para ler non andará polos corredores na procura dun libro: collerá un libro da caixa.
As caixas de lectura que haberá nas aulas de referencia deben ubicarse nun sitio fixo (baixo a mesa do profesor, dentro do armario, etc.) e quedar permanentemente nel. Alumnado e profesorado dese grupo deben saber onde está gardada a caixa, e non sacala nunca para outra aula: cando sexa necesario levar libros da caixa para unha aula específica, o alumnado levará os libros, nunca a caixa.
En cada caixa hai unha relación dos libros que contén. Débese comprobar que están todos. Tamén hai unha libretiña para anotar as incidencias, suxestións, desperfectos, etc. Cando alguén queira levar un libro para casa tamén o anotará na libreta. As persoas que o desexen poden anotar na libreta as súas opinións sobre os libros que leron nesa hora. Todas as persoas, profesores/as e alumnos/as, que anoten as súas opinións sobre os libros que leron, entrarán nun sorteo de lotes de libros e material escolar que se celebrará en abril, con motivo do Día do Libro.

- Lexislación aplicábel

- A Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, sinala a necesidade de prestar atención prioritaria aos factores que favorecen a calidade da ensinanza, mencionando expresamente o fomento da lectura e o uso de bibliotecas. O artigo 19 sinala que na Educación Primaria, a fin de fomentar o hábito de lectura, se dedicará un tempo diario á mesma. No caso do Ensino Secundario Obrigatorio, o artigo 26 sinala como un principio pedagóxico a dedicación dun tempo á lectura na práctica docente de todas as materias. Polo que respecta ao Bacharelato, o artigo 33 da Lei Orgánica de Educación contempla como obxectivo o afianzamento dos hábitos de lectura, estudo e disciplina como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal.
- O Decreto 133/2007, de 5 de xullo, que regula as ensinanzas de Educación Secundaria Obrigatoria en Galicia, di textualmente no artigo 5º:  "A lectura constitúe un factor primordial para o desenvolvemento das competencias básicas. Os centros docentes garantirán na práctica docente de todas as materias un tempo dedicado á lectura en todos os cursos da etapa, de acordo co Proxecto Lector do Centro".